Yeti & Melanie's Trail Journals

Yeti & Melanie's Blog Site: Trail Connections 

Melanie's 2020 Hayduke Trail (HDT) Journal: Melanie's Hayduke Trail Journal 

Yeti's Trail Journals:
Yeti PCT 2007 Yeti CDT 2009 Yeti PNT 2010 Yeti IBT 2013 Yeti IBT 2018 Yeti & Melanie OWBT 2019

Melanie AKA Lemstar's Trail Journals:
Melanie CDT 2009 Melanie PNT 2012 Melanie PNT 2013 Melanie PNT 2014 Melanie PNT 2015 Melanie IBT 2016

Yeti
Yeti

Melanie
Melanie, AKA Lemstar